• เกร็ดความรู้

  ♈ ความสำคัญของงานเกษตร

  ความสำคัญของงานเกษตร 1. เป็นแหล่งผลิตปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 2. ทำให้ผู้ทำงานเกษตรมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 3. เป็นอาชีพหลักของคนไทย เช่น การทำนา การทำสวนผลไม้ การทำไร่ การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง 4. ผลิตสินค้าที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศ ในการส่งขายต่างประเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ ผลไม้ต่างๆ มันสำปะหลัง ยางพารา เนื้อสัตว์ เป็นต้น 5. สร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 6. สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เพราะสินค้าทางการเกษตรของไทยที่ส่งไปขายต่างประเทศมีคุณภาพดีกว่าของประเทศอื่นๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น 

 • เกร็ดความรู้

  ♈ วิธีการใช้งานอุปกรณ์

  1.  มีดตอนกิ่งติดตา ต่อกิ่ง     ใช้ควันกิ่งที่จะตอน  ติดตาและต่อกิ่ง  2.  มีดดายหญ้า  ใช้ดายหญ้าหรือลิดกิ่งไม้ที่มีเนื้อไม้ไม่แข็งมาก  3.  กรรไกรตัดหญ้า  ใช้ตัดหญ้าที่ไม่สูงนัก หรือใช้ ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอกัน  4.  กรรไกรตัดกิ่ง  ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ได้รูปทรงตามต้องการ 5.  เลื่อยตัดแต่ง กิ่งไม้    ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งใหญ่กว่า 1 นิ้ว ขึ้นไป 6.  ถังน้ำ  ใช้ตักน้ำรดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ 7.  บัวรดน้ำ  ใช้รดน้ำต้นกล้า หรือพืชที่ปลูกอยู่ในกระถาง 8. ปุ้งกี๋    ใช้ขนดิน ปุ๋ย หรือเศษหญ้าเศษใบไม้                9. ช้อนปลูก   ใช้ขุดหลุมปลูก พรวนดิน และย้ายต้นกล้า             10. ส้อมพรวน ใช้พรวนดินให้ร่วนซุย             11. เสียม    ใช้ขุดหลุมปลูก ขุดดิน ขุดหลุมขนาดเล็ก ขุดหลุมที่ลึกๆ และใช้ย่อยดิน             12.…

 • เกร็ดความรู้

  ♈ วิธีการรักษาอุปกรณ์

  1. ทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานเสร็จแล้วก่อนนำไปเก็บ2. เครื่องมือบางชนิดที่เปื้อนมากให้ล้างทำความสะอาดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด 3. เครื่องมือที่เป็นโลหะ เช่น มีด จอบ เสียม กรรไกร ต้องทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันการ เป็นสนิมตรงบริเวณที่เป็นโลหะ 4. ถ้าเครื่องมือชิ้นใดชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ถ้าใช้ไม่ได้ควรแยกเก็บต่างหาก 5. ไม่ควรทิ้งเครื่องมือตากแดดตากฝน เพราะจะทำให้เป็นสนิมได้ง่ายและจะทำให้ผุกร่อนเร็วขึ้น 6. เครื่องมือที่มีคม เช่น มีด กรรไกร จอบ เมื่อใช้ไปนานๆ ความคมจะลดลงทำให้ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง จึงควรลับให้คมอยู่เสมอ ดังนี้         -เครื่องมือขนาดเล็ก เช่น มีด กรรไกร ให้ลับกับหินลับมีด         – เครื่องมือขนาดใหญ่ เช่น จอบ พลั่ว เสียมให้ลับโดยใช้ตะไบถูตรงส่วนคมเสร็จแล้วทำความสะอาดเครื่องมือที่ลับ แล้วทาน้ำมันเพื่อกันสนิม จากนั้น เก็บเครื่องมือให้เรียบร้อย7.ควรเก็บเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ ถ้าเป็นของมีคม…

 • เกร็ดความรู้

  ♈ ความเป็นมาของการทำอุปกรณ์การเกษตร

  อุปกรณ์การเกษตร เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยให้การปฏิบัติงานเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็ว ลดแรงของเกษตรกร อุปกรณ์การเกษตรแบ่งตามชนิดวัสดุมีทั้งที่ทำจากโลหะ ทำจากพลาสติก ทำจากไฟเบอร์ หรือแม้แต่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หากแบ่งอุปกรณ์การเกษตรตามลักษณะการใช้งานจะสามารถแบ่งได้เป็นอุปกรณ์งานหนักและอุปกรณ์งานเบา แบ่งตามลักษณะใช้งาน ได้แก่ เครื่องมือช้งานกับดิน เครื่องมือใช้งานในการให้น้ำพืช และเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลตัดแต่งกิ่ง ตัวอย่างอุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบขุด เสียมพรวน บัวรดน้ำ กรรไกตัดกิ่ง รถไถ่ รถเกี่ยว เป็นต้น อุปกรณ์การเกษตรมีให้ได้ศึกษาและฝึกทักษะปฏิบัติในวิทยาลัยเกษตรกรรม ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ส้อมพรวน : ใช้ในการพรวนดิน เหมาะกับดินที่ร่วนซุย เนื่องจากส้อมพรวนไม่ใช่อุปกรณ์เกษตรประเภทใช้งานหนัก เมื่อใช้แล้วควรล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำมันกันสนิม เสียม : ใช้ในการขุดหลุมเตรียมเพื่อปลูกต้นไม้ เหมาะในการขุดหลุมขนาดเล็ก เมื่อใช้แล้วควรล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อกันสนิม เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย พลั่ว : ใช้ในการตักดิน ตักปุ๋ย หรือขุดหลุมขนาดเล็ก…

thThai
thThai