เกร็ดความรู้

♈ ประโยชน์ของงานเกษตร

ประโยชน์ของงานเกษตร  1.  ช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                                         

2. ช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

3.  ช่วยให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจากการทำงานเกษตร เพราะการทำงานเกษตรส่วนใหญ่ต้องใช้กำลัง เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และประมง

 4.  นำผลผลิตมาใช้เป็นอาหาร และยารักษาโรคได้

 5.  ทำให้มีความรู้จากการศึกษาค้นคว้า และพัฒนางานเกษตรอย่างต่อเนื่อง  เช่น ใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ใช้สารสกัดจากพืชแทน สารเคมี เป็นต้น

thThai
thThai